Informacje

Na czym polegają roboty geotechniczne podczas stawiania budynków?

Posadawianie obiektów budowlanych jest niezwykle odpowiedzialną czynnością. Związane jest ono nie tylko z pracami przeprowadzanymi na powierzchni ziemi, ale i wewnątrz gruntu. Roboty geotechniczne wszelkiego rodzaju są niezwykle często wykorzystywane podczas budowy konstrukcji naziemnych oraz podziemnych wszelkiego rodzaju.

Czym są roboty geotechniczne?

Geotechnika oraz związane z nią badania i roboty są jedną z gałęzi inżynierii, która skupia się na sprawdzeniu właściwości gruntu dla wykonania inwestycji oraz dostosowaniu wymagającego gruntu do posadawianych obiektów podziemnych oraz naziemnych, tak aby ich usadowienie oraz eksploatacja nie zagrażały bezpieczeństwu. Firmy zajmujące się profesjonalnie tego typu działaniami posiadają wiedzę oraz umiejętności pozwalające na kompleksowe rozwiązywanie problemów, które można napotkać, podczas konstruowania budowli (np. budynków, lotnisk, dróg, mostów, wiaduktów, śluz, zapór, składownik odpadów, pomników, elektrowni itd.). Zazwyczaj roboty geotechniczne przeprowadzone są w gruntach o złożonym oraz skomplikowanym charakterze. Za złożone uważa się wszelkiego rodzaju warstwy gleby niejednorodne, słabonośne, z wodami gruntowymi na poziomie lub powyżej posadawianej budowli. O skomplikowanych warunkach gruntowych mówimy w sytuacji, gdy na obszarze posadawiania zachodzą niekorzystne zjawiska, np. zaobserwowano procesy krasowe, kurzawkowe, sufozycyjne etc., oraz na obszarach szkód górniczych i w centralnych obszarach delt rzek. Roboty geotechniczne są opisane też na www.keller.com.pl, stronie firmy, której domeną są działania z tego zakresu. Można zapoznać się tam z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi przez to przedsiębiorstwo.

Jakie są rodzaje robót geotechnicznych?

Jednymi z najczęściej wykonywanych prac w zakresie robót geotechnicznych jest wzmacnianie podłoża np. za pomocą kolumn żwirowych bądź pali przemieszczeniowych. Dodatkowo wykonywane mogą być fundamenty głębokie, pozwalające na przeniesienie obciążenia na podłoże nośne. W tym celu można wykorzystać także kotwy gruntowe. Mają one zastosowanie zarówno przy budowie konstrukcji kubaturowych, hydrotechnicznych, jak i drogowych. Podczas robót geotechnicznych związanych z pracami mającymi na celu zabezpieczenie obiektu przed wodami gruntowymi, można zastosować geodreny, jet grouing bądź wypełnianie pustek oraz ścianki szczelne. Firmy bardzo często wykonują także działania związane z zabezpieczaniem wykopów, skarp i zboczy oraz z konstrukcjami hydrotechnicznymi – np. nabrzeża, wały przeciwpowodziowe, podpory, pomosty, pirsy etc. Do prac geotechnicznych zaliczane są także: wykonywanie studni, kesonów oraz tuneli.

Kiedy wykonuje się roboty geotechniczne? Kto może to zrobić?

Roboty geotechniczne wykonywane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zagęszczacze gruntów pod budowę konstrukcji wszelkiego rodzaju. Warto wiedzieć, że składają się one z dwóch etapów. Przed przystąpieniem do właściwych prac konieczne jest przygotowanie projektu działań. W dokumencie tym powinny być zawarte informacje związane z warunkami gruntowymi oraz hydrologicznymi danego obszaru – wynikają one z przeprowadzonych wcześniej badań geotechnicznych. Dodatkowo należy określić w nim formalnie, jakie roboty zostaną przeprowadzone. Zarówno badania, projekt jak i roboty geotechniczne powinny być wykonane przez profesjonalistów z wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi im na przeprowadzenie procesu w sposób prawidłowy. Roboty geotechniczne obwarowane są przepisami prawnymi – m.in. Ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.