Informacje

Warunki zabudowy – jak je uzyskać?

Planując budowę domu, należy zgromadzić wiele dokumentów. Jednym z nich jest wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który jest uchwalony przez większość gmin w kraju. Może jednak zdarzyć się, że wybrana przez nas gmina nie posiada MPZP. W takiej sytuacji – jeszcze przed zakupem jednego z wybranych projektów domów – musimy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy, w skrócie zwanych WZ lub WZiZT. Jak je uzyskać?

Warunki zabudowy – co to takiego?

Warunki zabudowy to decyzja, jaka jest wydawana przez gminy nie posiadające miejscowego planu zagospodarowania. Pozwala ona zachować ład przestrzenny w najbliższym sąsiedztwie naszej inwestycji oraz wybrać odpowiedni spośród gotowych projektów domów MURATORA. Najczęściej organem wydającym taką decyzję jest wójt, a niekiedy także burmistrz lub prezydent miasta. Aby uzyskać WZ dla wybranej posesji, łącznie muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • co najmniej jedna sąsiednia działka znajdująca się przy tej samej drodze publicznej jest zabudowana w sposób, który pozwoli określić wymagania dla planowanego budynku,
  • wybrany teren posiada dostęp do drogi publicznej,
  • istnieje lub w przyszłości ma powstać sieć uzbrojenia, która będzie wystarczająca dla obsługi inwestycji,
  • działka nie wymaga przekształcenia gruntów rolnych lub leśnych na nierolnicze bądź nieleśne.

Jeśli nasza posesja spełnia powyższe wymagania, powinniśmy złożyć w urzędzie właściwym dla jej lokalizacji wniosek o warunki zabudowy. Dla właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu wydanie decyzji jest bezpłatne. Pozostałe osoby będą musiały uiścić opłatę w wysokości 598 zł. Ważność uzyskanej decyzji jest bezterminowa – o ile tylko gmina nie przystąpi do sporządzania MPZP lub inny inwestor nie dostanie pozwolenia na budowę na tej samej działce.

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Wniosek o WZiZT może złożyć każda osoba, nawet nie będąca właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Większość organów samorządowych posiada własne formularze, które można wypełnić na miejscu lub pobrać przez Internet. We wniosku tym podajemy swoje dane, adres działki oraz jej powierzchnię. Następnie opisujemy, jaki budynek planujemy wznieść na działce (mieszkalny, usługowy lub przemysłowy), określając jego planowaną powierzchnię, liczbę pięter oraz wysokość i szerokość. Na dwóch kopiach mapy zasadniczej lub ewidencyjnej zaznaczamy granice terenu objętego wnioskiem oraz nakreślamy plan jego zagospodarowania. Po skompletowaniu dokumentów i ewentualnym uiszczeniu opłaty, wysyłamy je pocztą tradycyjną, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub zanosimy do właściwego urzędu, który wszczyna postępowanie administracyjne. Decyzję odnośnie warunków zabudowy powinniśmy otrzymać w ciągu 1-2 miesięcy. Dla domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2, dwóch kondygnacjach naziemnych i obszarze oddziaływania mieszczącym się w całości na działce własnej, już od 3 stycznia 2022 r otrzymamy warunki zabudowy  w ciągu 21 dni.

Zawieszenie postępowania i odwołanie od wydanej decyzji

Warto wiedzieć, że procedura wydania WZ może zostać zawieszona na okres liczący do 9 miesięcy od chwili złożenia wniosku. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce na obszarach, które mają obowiązek sporządzenia MPZP. Nasz wniosek będzie zawieszony do momentu uchwalenia takiego planu bądź wprowadzenia w nim zmian. Jeżeli w okresie 2 miesięcy od chwili zawieszenia rada gminy nie podejmie żadnej uchwały, postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy zostanie wznowione. Jeśli decyzja jest dla nas niekorzystna, możemy się od niej odwołać w terminie 14 dni od jej otrzymania. Z takiej możliwości mogą skorzystać również inne strony postępowania, m. in. właściciele sąsiednich działek.

Warunki zabudowy to decyzja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku działki, dla której nie uchwalono MPZP. Wydawane przez organ samorządowy, dokładnie określają parametry planowanego budynku czy jego położenia na posesji. Aby je uzyskać, wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie oraz oczekiwać na jego rozpatrzenie. Decyzję zazwyczaj otrzymamy w terminie do 2 miesięcy.

Zdjęcie: Projekt M262a – Słuszny wybór – wariant I, arch. Katarzyna Słupeczańska

Tekst sponsorowany: Projekty domy MURATORA – https://projekty.muratordom.pl